Guetschiin bsteue

Guetschiin verschänke & Fröid bereite

nid nume a die wo beschänkt wärde

 

Guetschiine dörfe gärn über üse Kontakt bsteut wärde.

     -leche Dank für Öii Empfählig & Ungerstützig.

  • Betrag frei wäubar

  • gratis Versand oder diräkt abhole im Rössli Säriswil

  • 1 Jahr güutig

  • Barzahlig, ESR oder IBAN: CH06 8080 8003 2589 9804 2 ¦ Raiffeisenbank Grauholz ¦ Werkstatt der Sinne AG